Středověk

Historické období mezi léty 476 - 1492 je věkem budování evropské společnosti na troskách antického světa s příměsí řecké kultury, křesťanství i germánských a slovanských vlivů.

Barbarská království

Západořímské císařství se nerozpadlo za jeden rok. Šlo o dlouhotrvající proces...


Byzantská říše - stručně

Byzantské císařství

Východořímské císařství, již v novověku mysliteli nazývané Byzantské, na rozdíl...

Byzantské císařství na pokraji sil

Po Justiniánově vládě začala Byzanc pozvolna upadat. Nejdrtivější úder zasadili...

Obrození a krize Byzantského císařství

Vnitřní spory Abbásovského chalífátu uvolnily Byzantincům ruce. 

Zánik Byzantského císařství

Politická nestálost a vzestup Turků oslabovaly moc i věhlas císařství, jehož cesta...


Franská říše - stručně

Franské království za vlády Merovejců

Po pádu Západořímského císařství bylo jedním z nejvýznamnějších...

Franské království za vlády Karlovců

Merovejští králové slábli a moc ve Franské říši převzali jejich majordomové vládnoucí...

Rozdělení Franského království

Po smrti Karla Velikého nebylo v moci žádného panovníka udržet jeho rozsáhlou říši...


Počátky islámu

Islám - o 600 let mladší náboženství než křesťanství je spojené s osobou...

Arabské výboje

Arabové utvořili novou sílu, která významně zasáhla do evropských dějin. 

Vikinské výboje

Na rozdíl od jihu Evropy, který čelil Arabům, sever naplňovali hrůzou Vikingové. 

Slované a Sámova říše

Slované, účastníci zájezdu známého jako stěhování národů dorazili mimo jiné...

Velkomoravská říše

Slované vytvořili ve střední Evropě mocný stát, který dokázal vzdorovat...