Byzantská říše - stručně

Nejdůležitější události Byzantské říše mezi léty 476 - 1453. 

Byzantské císařství

Východořímské císařství, již v novověku mysliteli nazývané Byzantské, na rozdíl...

Byzantské císařství na pokraji sil

Po Justiniánově vládě začala Byzanc pozvolna upadat. Nejdrtivější úder zasadili...

Obrození a krize Byzantského císařství

Vnitřní spory Abbásovského chalífátu uvolnily Byzantincům ruce. 

Zánik Byzantského císařství

Politická nestálost a vzestup Turků oslabovaly moc i věhlas císařství, jehož cesta...


Středověk / Byzantská říše stručně