Obrození a krize Byzantského císařství

843 - 1081 

13.06.2018

Vnitřní spory Abbásovského chalífátu uvolnily Byzantincům ruce. Po letech setrvání v obranném postavení přešlo Byzantské císařství do útoku. Říše obsadila egyptský přístav Damietta, roku 860 odrazila nájezd Rusů, o tři roky později porazila emíra z Meliteny, čímž započal východní protiútok. Do Velké Moravy, slovanského státu ve střední Evropě, byli vysláni šířit křesťanství učenci Konstantin a Metoděj. Brzy poté přijal poražený bulharský chán Boris křest z rukou byzantského biskupa. 

Basileios I. Makedonec

Basileios se dostal k moci zavražděním Michaela III., založil tak makedonskou dynastii. Pokračoval v útoku na východ, upevnil byzantskou moc v jižní Itálii i Jaderském moři. Započalo období rozkvětu kultury a vzdělanosti zvané makedonská renesance

Za vlády Leona VI. moudrého ovšem vojensky nepříliš zdatného císaře ztratila říše poslední državy na Sicílii. Po Leonově smrti Bulhaři pod vedením schopného vládce Simeona, který si vynutil titul císaře Bulharů, ohrožovali Byzantince na Balkáně a vyplenili Řecko. Roku 927 si Byzanc zajistila mír s Bulhary placením tributu a obrátila veškerou sílu na východ.

Byzantský protiútok

Následovala vítězství znamenající posun hranic východně od řeky Eufrat. Do roku 969 obsadila říše Krétu, Kilíkii, Kypr, Antiochii a podnikala válečné výpravy do Mezopotámie i Sýrie. Kyjevský kníže Svjatoslav, původně byzantský spojenec, obsadil Bulharskou říši a začal způsobovat potíže. Rusové byli vytlačeni z Thrákie za Dunaj a tak Byzanc ovládla východní Bulharsko. Roku 975 získalo císařství ještě několik měst na východě včetně Damašku.

Basileios II. Bulharobijec

Roku 976 usedá na trůn Basileios II. Upevnil císařskou moc potlačením vzpoury v Malé Asii. K čemuž významně přispěl kyjevský kníže Vladimír, který výměnou za ruku Basileiovi sestry Anny a přijetí křesťanství vyslal na pomoc varjažské bojovníky. Pro Vladimíra znamenala byzantská princezna zrozená v purpuru obrovskou prestiž a v tuto chvíli se rád zbavil nepohodlných Varjagů, jež naopak v Konstantinopoli utvořili Varjažskou gardu - jádro byzantské elitní armády. 

Vnitřního neklidu v říši využil Samuel, vládce západní části Bulharska, k obsazení většiny Balkánu. Dalších více než dvacet let podnikal Basileios II. každoročně vojenská tažení proti Bulharům až nakonec ovládl celou Bulharskou říši. Porážka Samuela hrála v císařově životě hlavní roli, přesto dosáhl i úspěchů na východní hranici, kde obsadil Arménii a pořádal výpravy proti Arabům v Sýrii. Basileios zemřel v roce 1025, aniž by uskutečnil plánovanou invazi na Sicílii.

Krize Byzantského císařství

Byzantští císaři se neúspěšně snažili potlačit vzrůstající moc bohatých vlastníků půdy, kteří skupovali pozemky drobných rolníků. Výsledkem bylo stále méně svobodných rolníků pro službu v armádě, což poškozovalo themový systém obrany a způsobovalo rostoucí počet nákladných žoldnéřů ve vojsku. Finanční situaci zhoršovalo, kromě žoldnéřů, také útočné vedení válek a s tím spojené náklady na kvalitnější výbavu vojáků. Říše trpěla vnitřními spory vládnoucí vrstvy obyvatel i slabými panovníky. 

Roku 1054 se projevily církevní i politické spory vznikem Velkého schizmatu, čímž došlo k rozdělení křesťanství na dvě větve (západní Katolickou a východní Pravoslavnou). Roku 1067 musela Byzanc čelit útokům seldžuckých Turků v Malé Asii. V bitvě u Mantzikertu roku 1071 zvítězili Turci nad byzantskou armádou. Neúspěchy císařů podněcovaly vzpoury stratégů, kteří se opírali o pomoc Turků. Docházelo k usazování tureckých posádek v důležitých městech. Zatímco se stratégové, pozemkový šlechtici a císař svářili mezi sebou, přicházelo stále více Turků, kteří se nakonec obrátili proti Byzantincům a ovládli velkou část Malé Asie. Vznikl Rúmský sultanát. Byzantské císařství ztratilo hospodářsky cenné území bohaté na lidské zdroje. 

Dovolím si vlastní poznámku. Na tomto příkladu je krásně vidět, jak je důležitá vnitřní stabilita státu a naopak, jak nebezpečné je spoléhat se na cizí vojenskou moc. Jak kritizoval jeden italský muž ve svém díle: Úvahy o vládnutí a vojenství. 


Středověk / Byzantská říše stručně / Obrození a krize Byzantského císařství Chci odebírat nové články a videa!