Barbarská království

21.05.2018

Západořímské císařství se nerozpadlo za jeden rok. Šlo o dlouhotrvající proces, při kterém se po území říše přesouvaly a usazovaly zejména germánské kmeny, jež zakládaly nová království. 

Rozdělení Evropy po roku 500

Kolem roku 500 ovládalo Království Vizigótů většinu Pyrenejského poloostrova. Vizigóti ztratili území poblíž města Toulouse (Tolosánské království) a přesunuli se k Toledu (Toletské království). Království Ostrogótů vzniklo na Apeninském poloostrově s centrem v Ravenně. Severní Afriku kolem města Kartágo obsadilo Království Vandalů. Bývalou provincii Galii drželo v rukou Franské království. Další území ovládali Svébové, Burgundové, Alamani nebo třeba Anglové a Sasové. Mocenskou tvář Evropy doplňovalo Východořímské císařství a slovanské kmeny.

Římané, barbaři a románské jazyky

Římané stejně jako Řekové nazývali všechny mluvící jinou řečí nebo mající odlišné zvyky a kulturu barbary. Nové státy proto vnímali jako cizí, barbarské. Římské obyvatelstvo již dříve žilo v provinciích s Germány či Kelty. Docházelo k přizpůsobování obou kultur a tak byly nastalé změny spíše politické než hospodářské a kulturní. 

Germánské a keltské kmeny převzaly od Římanů písmo (latinku), smysl pro řád, způsob výchovy a v neposlední řadě i jazyk - latinu, jehož vliv byl natolik silný, že se z něj vytvořily dnešní jazyky jako španělština, portugalština a francouzština. Na Apeninském poloostrově se antická latina přetvořila díky nářečím do dnešní italštiny. V okrajových částech bývalé říše zůstali Germáni věrní svým původním jazykům.

Romanizace a barbarizace

Ruku v ruce s romanizací - přebíráním římských zvyků (včetně křesťanství) germánskými kmeny šla i barbarizace západní Evropy. Germáni s sebou přinášeli vlastní zvyky a dovednosti. Na rozdíl od římské spíše městské kultury se Germáni věnovali zemědělství a dobytkářství. 

Bohatá města byla cílem barbarských nájezdů, které narušovaly obchod, antická města ztrácela na významu a hospodářský život se přenesl na venkov. Vznikaly samostatné velkostatky s uzavřenou soběstačnou společností. Upadala řemesla, ve stavebnictví kámen nahradilo dřevo, úroda raněstředověkého zemědělství byla velmi malá. 

V těchto podmínkách upadalo vzdělání a stalo se předností úzké skupiny lidí zejména křesťanských mnichů. Křesťanská církev byla jedinou významnou institucí, která přežila pád západní říše. Postupem času se římský biskup stal papežem a hlavním představitelem křesťanské církve v západní Evropě. 


Středověk / Barbarská království Chci odebírat nové články a videa!