Římské království

753 - 509 př. n. l. 

06.11.2017

Za tradiční datum vzniku města Řím je považován rok 753 př. n. l. Legenda popisující založení vypráví o dvojčatech Romulovi a Removi. Údajně byli odkojeni vlčicí a vychováni pastýři. Tito bratři vybudovali město na místě, kde vyrůstali a kde brod přes řeku Tiberu obklopovalo sedm pahorků. 

Nové obyvatelstvo

Romulus měl v úmyslu přilákat do vznikajícího města nové obyvatele. Otevřel jeho brány lidem bez domova, chudým i otrokům z okolních vesnic. Pozváním všech jedinců žijících na okraji společnosti započala tradiční otevřenost Říma k těmto skupinám. Občany rozdělil na patricie a plebeje. Zřídil stočlenný senát jako poradní sbor. 

Místní starousedlíci Latinové a Sabinové (na severovýchodě) pozorovali vzestup nového města s hlubokou nedůvěrou. Odmítli s Římany vstupovat do rodinných svazků. Romulus však nutně potřeboval pro své muže ženy. Uspořádal tedy slavnost, na kterou sousedy pozval. Dostavily se početné zástupy. Neodmítly pro svou zvědavost. 

Válka o ženy

Během oslav se mladí Římané zmocnili žen i dcer a unesli je. Rozpoutala se válka, v níž Romulus postupně porazil okolní osady. Podmaněné obyvatele pozval k přestěhování do Říma, čímž rozšířil své území. Sabinové uzavřeli s Římany mír díky naléhání sabinských žen. Ty vtrhly na bojišti mezi své otce a manžele a zabránily krveprolití. Oba národy nakonec splynuly v jeden. Sabinský král Titus Tatius vládl společně s Romulem. 

Období legendárních králů

Následující období legendárních králů velmi málo informuje o skutečných událostech. Vypovídá spíše o římském vnímání sebe sama jako vojensko-náboženské společnosti. Historky zvěčňovaly a zobrazovaly Řím, jako otevřené město, kde iniciativa a odvaha měla větší cenu než původ. Zároveň jako město nebývalé agrese vůči sousedním národům s velkodušností k poraženým nepřátelům. 

Pod vlivem Etrusků

Koncem 7. století př. n. l se Řím dostal pod vliv Etrusků. Tento mocný soused zde ustanovil vládce z vlastních řad. Přesto se město i nadále těšilo velikému rozkvětu. Poslední králové z etruské dynastie Tarquiniovců vládli až do vzniku Římské republiky. V tomto období se výrazně rozvíjela monumentální výstavba, obchod, kontakty se zahraničím a narůstal vliv Řeků i Etrusků. Došlo k vysušení močálů v údolí mezi pahorky, vybudování fóra, položení základů velkého Jupiterova, Junonina a Minervina chrámu na Kapitolu. 

Tarquinius Superbus (Zpupný) poslední římský král byl velmi neoblíbený a nakonec vyhnán z Říma roku 509 př. n. l. Je nepravděpodobné, že by královská moc skončila naráz, jak vypovídají římští historikové, ale spíše postupným omezováním králových pravomocí. Datum vyhnání Tarquiniovců je zřejmě inspirováno svržením tyranů v Athénách. 


Starověk / Starověký Řím stručně / Římské království Chci odebírat nové články a videa!