Rané Řecko

2 500 - 750 př. n. l. 

07.07.2017

Jak já to vidím v té odborné omáčce, tak v letech 2 500 - 750 př. n. l., která nazýváme Rané Řecko, žily v egejské oblasti tři významné kultury. Opíraly se o zemědělství a obchod. 

Minojská civilizace

Vůbec první známá evropská civilizace byla Minojská. Na ostrově Kréta s centrem v Knóssu. Na vrcholu vývoje žilo v tomto paláci asi 10 000 obyvatel. Což se někomu může zdát jako málo, jenže tenkrát to bylo fakt hafo. Svůj název získala podle mýtického krále Minoa. Takový ten týpek co ho podle bájí Daidalos uvařil ve vaně. Kréťané uctívali jako posvátné zvíře býka. Ženy zde měly poměrně významné postavení nejspíš proto, že než Kréťané přijali řecká božstva, uctívali bohyni - matku (bohyni přírody, plodnosti a úrody). Nebo proto, že dokázaly nebezpečně dobře zacházet s válečkem na těsto. Každopádně vyráběly tkaniny.

Města na Krétě téměř neměla hradby, za to ovládala úctyhodné loďstvo. Dochovaly se nám hliněné tabulky s lineárním písmem B. Tento zdroj poskytuje informace o každodenním životě. Pasení ovcí, večer do hospody a tak. Používali palácové hospodářství, to znamená, že paláce jsou správními středisky okolní krajiny, shromažďovaly a rozdělovaly veškeré potraviny, suroviny, dobytek a otroky. Bohužel tato civilizace zanikla vlivem přírodních katastrof a válečných výprav nejen Mykénské civilizace.  

Mykénská civilizace

Ano přesně. Druhá civilizace se nazývá Mykénská. Východ Peloponésu s centrem v Mykénách se stal hlavním soupeřem té Minojské. Město Mykény obepínaly hradby velmi mohutné. mezi lidmi se říkalo, že je postavily obři. 

Ve 14. století př. n. l. započal úpadek minojské společnosti a vrchol té mykénské. Dominovali jihu Egejského moře. Jejich keramika se vyvážela po celé egejské oblasti, východního a středního Středomoří. Obchodovali s Egyptem, Sýrií, Kyprem. Mykéňané byli lovci a válečníci, cenili si vojenské slávy, což naznačují nálezy v okrouhlých hrobkách vládnoucích tříd tzv. tolos. Ve 13. století př. n. l. nastal úpadek vlivem rozpadu tradičních obchodních a komunikačních tras. 

Kykladská civilizace

Kykladská civilizace rozkládající se v oblasti souostroví Kyklady byla námořní a obchodní společenství. Obyvatelé se v době bronzové stali odborníky na zpracování kamene. K výrobě sošek používali mramor z ostrova Paros. Jejich umění se dostalo až na Krétu.

Temné období Řecka

Neustálé boje mezi městy a stěhování lidí po celé egejské oblasti po pádu Mykénské civilizace to je období dnes známé jako temná století Řecka. Zaniklo lineární písmo B a započala přestávka v komunikaci mezi komunitami. Ovšem má to i světlé stránky. Z ničeho nic čáry máry fuk objevilo se železo. Jo to byl teprve kov na výrobu zbraní a nástrojů. Nahradil do té doby běžný bronz. Výrobu bronzu objevili obyvatelé ostrovů v Egejském moři ze směsi mědi a cínu ale železo je prostě železo. V této době také vznikaly Homérovy eposy Ilias a Odyssea.

Dórská invaze a iónská migrace

Nejvýznamnější etnika starého Řecka byli Dórové a Iónové. No, a když se Dórové rozmysleli stěhovat na Peloponés ze severního Řecka, máme tu tzv. dórskou invazi. Dórové zalidnili velkou část Peloponésu, dostali se až na Krétu, obsadili jihozápadní část Malé Asie včetně Helikarnássu. Zotročili obyvatele Mesénie a Lakónie, kteří se dále nazývali héloti (nevolníci) a perioikové (ostatní obyvatelé). Iónové byli podle některých bájí vyhnáni z pevninského Řecka právě Dóry. Výjimkou jsou Athéňané, kteří se ve svých dějinách pyšní, že jsou původními obyvateli svého města. Nazývali se autochtoni (zrození ze země).

První olympijské hry

Nesmíme zapomenout ani na První olympijské hry. Toto uctívané shromáždění výlučně pro řecké soutěžící sehrává velmi významnou úlohu při formování řecké identity. První hry kolem roku 776 př. n. l. se konaly každé čtyři roky v Olympii na západě Peloponésu. Soutěžilo se v boxu, dostizích a v pětiboji - ten se skládal ze zápasu ve volném stylu, běhu, hodu oštěpem, skoku do dálky, hodu diskem. Soutěžilo se také v recitaci a zpěvu. 
Chci odebírat nové články a videa!