Helénistické Řecko

336 - 146 př. n. l. 

02.10.2017

Helénistické období znamenalo úpadek městských států i šíření řecké kultury ze Středomoří. Docházelo k mísení s kulturou Blízkého východu. Tak vzniklo prostředí pro růst křesťanství. Zároveň věda a umění zažívaly obrovský rozkvět. V neposlední řadě zavládl rozvoj životního stylu a politických organizací. 

Král Filippos II. a Řecko

Makedonie byla dosud nevýznamný vnitrozemský stát na sever od Řecka. Za vlády Filippa II. prošla změnou v prudkou, rozpínavou říši. Filippos strávil několik let, jako rukojmí v Thébách. Znal tedy dobře řeckou vojenskou taktiku. Také díky snu získat pro svou zemi přístup k Egejskému moři se stal Řekům velmi nebezpečným sousedem. Jeho expanzivní politika vyvrcholila po dosažení Helespontu (Dardanely), čímž ohrožoval zásobování Athén obilím, bitvou u Chaironeie roku 338 př. n. l. proti spojeným Athénám a Thébám. Pro Filippa vítězná bitva znamenala konec samostatnosti řeckých států. 

Na svolaném sjezdu městských států do Korintu vyhlásil Filippos společné makedonsko-řecké tažení proti Peršanům. Geniální tah sjednocující Řeky pod makedonské vedení díky nenávisti ke společnému nepříteli. Pro skutečné zachování míru vynesl kongres v Korintu rozhodnutí o svobodě a autonomii všech řeckých států. Zachování stávajících politických zřízení i zákaz válek mezi sebou. Tím vznikl korintský spolek a poprvé v historii politicky sjednocené Řecko. Jediná výjimka potvrzující pravidlo Sparta odmítla jak pozvání na sjezd tak účast ve spolku. 

Nástup Alexandra Velikého

Uprostřed příprav perského tažení, byl Filippos úkladně zavražděn. Vládu po něm převzal jeho dvacetiletý syn Alexandr III. později známý jako Veliký. Navázal na otcovy plány. Roku 334 př. n. l. překročil Helespont s armádou o síle přes 30 000 pěšáků a 5500 jezdců. Zřejmě největší výprava, která do té doby opustila Řecko. 

Perské tažení

První bitva proti perskému vládci Dareiovi III. proběhla téhož roku na řece Graniku. Alexandrovo vítězství znamenalo zisk celé Malé Asie. Příštího roku donutil Dareia k útěku v bitvě na Issu. Poté pokračoval na jih do Egypta. Získal jej bez jediné prolité kapky krve. Egypt ho velkolepě vítal jako osvoboditele od perské nadvlády. Alexandr se stal faraonem a bohem. Založil zde přístav Alexandrii (dnešní Iskandarija) a vrátil se na sever. Definitivně porazil Dareia v bitvě u Gaugamel roku 331 př. n. l. přijal perský titul pošahanšáh. Ne zase špatně. Titul šahanšáh (král králů). Další rok dobyl perská sídelní města. 

Persepolis podle jednoho zdroje vyhořel nešťastnou náhodou při oslavách. Podle druhého jej nechal vypálit sám Alexandr, jako mstu za vyplenění Athén před více než 150 lety. Jisté je, že odplatné všeřecké tažení bylo dokončeno. Propustil vojáky řeckých spojenců domů. Další výpravy byly čistě Alexandrovou záležitostí. Nadále dobýval východní krajiny. Roku 327 př. n. l. překročil řeku Indus. Avšak jeho vlastní vojáci unavení neustálým bojem, se vzbouřili proti vlastnímu panovníkovi a odmítli jej následovat. Alexandr se vrátil do Babylonu, kde zemřel nejspíš na malárii a zápal plic roku 323 př. n. l. 

Helénistické státy a konfederace

Skonal, aniž by zanechal dědice nebo ustanovil svého nástupce. Rozpoutal se boj mezi diadochy (vojenskými veliteli). Z něhož vzešly nové helénistické státy a panovnické dynastie. Egypt ovládli Ptolemaiovci. Seleukovci získali územní část dnešní Sýrie, Iráku a Íránu. V Makedonii k níž patřilo i Řecko vládli Antigonovci. Zahraniční diplomacii v Řecku již nadále neurčovaly vztahy mezi jednotlivými městskými státy. Politická organizace se změnila na mezistátní konfederace. Nejvýznamnějšími útvary vzdorujícími makedonské nadvládě byly aitólský a achajský spolek

Po řadě diplomatických intrik a vojenských šarvátek ovládli Makedonii Římané. Stalo se tak v bitvě u Pydny porážkou posledního makedonského krále Persea. O 20 let později roku 146 př. n. l. Římané vyvrátili Korint a srovnali jej se zemí. Tak končí dějiny samostatného starověkého Řecka. 


Starověk / Starověké Řecko stručně / Helénistické Řecko Chci odebírat nové články a videa!