Co je defenestrace?

Jak probíhaly pražské defenestrace?

20.11.2017

Slovo defenestrace překládáme z latiny jako vyhození z okna. V českých zemích jde o pojem označující historické události zvláštního významu a původně odvozený od Pražské defenestrace z roku 1618. 

Nejznámější české defenestrace

Pražské defenestrace z let 1419, 1483 a 1618 jsou bez pochyb nejznámější události tohoto typu v Česku. Nabízí se označení První, Druhá a Třetí pražská defenestrace, ovšem není to tak jednoduché. Panuje neshoda u názvů jednotlivých příhod. Někomu se zdá příběh z roku 1483 méně důležitý, tudíž jej ze seznamu vynechává. Jako Druhá pražská defenestrace je potom označena ta, z roku 1618. Žádný strach, my se podíváme na všechny tři.

Pražská defenestrace (1419)

První pražská defenestrace, nebo také První husitská defenestrace proběhla v neděli 30. července 1419. Po bouřlivém kázání Jana Želivského v chrámu Panny Marie Sněžné se rozvášněný dav kališníků, zřejmě i za doprovodu Jana Žižky, přesunul ke kostelu svatého Štěpána na Rybníčku, kterého se zmocnil násilím. 

Sám Želivský zde podával svátost oltářní pod obojí způsobou. Následně pod jeho velením postupovalo shromáždění k Novoměstské radnici vyžadovat osvobození zajatých husitských radikálů. Došlo k násilnému vyhození purkmistra Jana Podivínského a šesti konšelů z okna radnice. Rozohněný lid poté katolické radní ubil k smrti. 

O život přišlo i několik služebných a další osoby uvnitř Novoměstské radnice. Násilný převrat tak byl dokonán a odstartoval husitské války. Když se zpráva donesla k českému králi Václavovi IV., vyvolala u něj záchvat hněvu, jenž je spojován s panovníkovým úmrtím o několik týdnů později.

Pražská defenestrace (1483)

Druhá pražská defenestrace chcete-li Druhá husitská defenestrace, proběhla ve středu 24. září 1483. Katolická strana podporovaná králem Vladislavem Jagellonským si dodala odvahy k pokusu zvrátit výsledek husitské revoluce. Zatýkání staroměstských měšťanů a husitských kněží, za údajné spiknutí proti králi, dále prohlubovalo nedůvěru mezi oběma stranami a nespokojenost obyvatelstva. 

Pražské radnice ovládané katolíky a umírněnými kališníky chtěli ve městě zmítaném nepokoji a vzájemnými útoky udržet pořádek za každou cenu. Připravili seznam odpůrců z řad radikálních husitů a hodlali je vyhnat či popravit. Radikální strana kališníků však soupeře předběhla. Kolem osmé hodiny ráno vzali útokem Staroměstskou radnici, zranili purkmistra Jana od Klobouků, a protože hrál mrtvého, vyhodili ho z okna. 

Nebylo jim to nic platné, Jan přežil. Krvavější osud čekal Novoměstskou radnici. Zdejší konšele, ubili k smrti a vyhodili z okna. Na Malé straně došlo jen k menším potyčkám. Po tomto převratu se na rozdíl od roku 1419 celá Praha ponořila do nepokojů a rabování zejména klášterů. Událost přispěla k omezení panovnické moci, čímž se otevřela cesta k nástupu stavovské monarchie. Další vývoj směřoval k uzavření Kutnohorského náboženského míru roku 1485. Kališnická i katolická víra byly zrovnoprávněny a husitské války nadobro ukončeny.

Pražská defenestrace (1618)

Třetí pražská defenestrace pokud nepočítáme událost z roku 1483 Druhá pražská defenestrace známá také jako Stavovská či Protihabsburská proběhla ve středu 23. května 1618. V souvislosti s řešením vzniklých sporů po špatném výkladu Rudolfova majestátu byl do Prahy svolán sjezd českých evangelických stavů. 

V reakci na zákaz tohoto sněmu císařem a českým králem Matyášem Habsburským vyrazili předáci nekatolických stavů za doprovodu početných zástupů a pod vedením Jindřicha Matyáše Thurna a Václava Budovce z Budova na Pražský hrad. Zde ve Starém královském paláci uskutečnili soud s přítomnými habsburskými ministry Vilémem Slavatou z Chlumu a Košumberka a Jaroslavem Bořitou z Martinic. 

Byli shledání vinnými z rušení Rudolfova majestátu a velezrady a odsouzeni k smrti vyhozením z okna. Společně s ministry byl defenestrován i písař Fabricius. K údivu přítomných všichni tři pád přežili. Podle dnešního odhadu jim pomohl prudký svah pod oknem, který zmírnil jejich dopad. Událost započala revoluci stavů proti panovníkovi a třicetiletou válku


Historie / Co, kdo, kdy, kde, jak, proč? / Co je defenestrace? Chci odebírat nové články a videa!